1. Kdo je správce osobních údajů
• Stavební bytové družstvo OKD Ostrava se sídlem Vítkovická 3077/16, Moravská Ostrava a Přívoz IČ: 00494640, které je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě. kontakt: ostrava@bytasen.cz, +420 596 618 362

2. Zásady zpracování osobních údajů
• Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem.
• Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
• Rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů.
• Přijali jsme veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali přesné a aktualizované osobní údaje.
• Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány.
• Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme
• Jméno a příjmení
• Datum narození
• Rodné číslo
• Adresa
• Telefonní číslo
• Emailová adresa

4. Na jakém právním základu Vaše osobní údaje zpracováváme
• Plnění smlouvy: nájem bytů a nebytových prostor společně se zajišťováním plnění spojených s jejich užíváním směřující k uspokojení potřeb svých členů, vyúčtování služeb, vzájemná komunikace

5. Komu Vaše osobní údaje poskytujeme
• orgánům státní správy
• správci nemovitosti, která pro Váš dům řeší technicko-administrativní záležitosti, tj. společnosti BYTASEN, spol. s r.o., sídlem: Kotěrova 2037/1b, 613 00 Brno
• dodavatelům služeb, které jsou ve Vašem době poskytovány
 
6. Práva subjektů údajů
Dle GDPR jsou Vaše práva:
• Právo subjektu OU být zapomenut, být vymazán (článek 17 GDPR)
• Právo subjektu OU být seznámen s údaji, které správce či zpracovatel o subjektu má (článek 15 GDPR)
• Právo subjektu OU vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů (článek 21 GDPR)
• Právo subjektu OU na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
• Právo subjektu OU mít možnost přenést své osobní údaje od správce k třetímu subjektu (článek 20 GDPR)
• Právo subjektu OU žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování (článek 22 GDPR)
• Právo subjektu OU aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze mu nezpůsobila újmu (článek 16 GDPR)

7. V souladu s článkem 21 odst. 4 GDPR zvlášť informujeme, že máte právo namítat automatizované individuální rozhodování a že podle článku 21 odst. 2 GDPR máte právo kdykoliv namítat proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu. Zároveň Vás informuje, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky stížnost.